ANASTASIOS LOGOTHETIS

“Animism or What? at the Ein Gedi Kibbutz Botanical Garden”, animated gifs, Anastasios Logothetis for #ETINTERBRO